Společnosti TinG 21.století s.r.o., IČ: 26971283, pod spisovou značkou C 49056 vedená u Krajského soudu v Brně, sídlem Stromovka 339/11, Brno Jundrov, 637 00, (dále jen „Provozovatel“), pro poskytování služeb TinG (dále jen „VOP“).

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Provozovatel spravuje a provozuje webové stránky www.tingbrno.cz (dále jen „TinG“).
1.2 VOP upravují práva a povinnosti osob využívajících TinG, jakož i související právní vztahy. Zákazníkem je každá fyzická osoba, která se registruje k užívání TinG (dále jen „Zákazník“).
1.3 Registrací k užívání TinG souhlasí Zákazník se zněním těchto VOP.
1.4 Provozovatel vyvíjí činnost k obstarávání záležitostí Zákazníka, včetně obstarání (zprostředkování) služeb (dále jen „Služby“). Provozovatel jedná na základě pokynu (Objednávky) Zákazníka a zajistí koupi a poskytnutí služeb na účet Zákazníka.
1.5 Provozovatel poskytuje Služby na území a v časech, které jsou specifikovány na www.tingbrno.cz, přičemž území i časy poskytování Služeb mohou být předmětem změn.
1.6 Provozovatel provádí obstarání služby zpravidla prostřednictvím svých zaměstnanců, může však svěřit provedení služby i třetí osobu, s čímž Zákazník souhlasí.
1.7 Provozovatel je oprávněn VOP kdykoliv jednostranně změnit či doplnit. V takovém případě Provozovatel Zákazníka o změně vhodnou formou informuje, například informováním na webových www.tingbrno.cz
1.8 VOP jsou platné a účinné vždy ve znění zveřejněném a dostupném na webových stránkách www.tingbrno.cz/podminky.Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti případně vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění VOP. 
1.9 Další, zejména kontaktní, údaje o Provozovateli jsou zveřejněny na webových stránkách www.tingbrno.cz v sekci „Kontakty“.

2. SMLUVNÍ VZTAH PROVOZOVATELE A ZÁKAZNÍKA

2.1 Registrací Zákazníka a souhlasem s VOP dochází mezi Provozovatelem a Zákazníkem k uzavření rámcové smlouvy o poskytování Služeb (dále jen „Rámcová smlouva“). Jednotlivá plnění jsou pak Provozovatelem poskytována Zákazníkovi na základě objednávky učiněné Zákazníkem v souladu s čl. 2 VOP (dále jen „Objednávka“), čímž dojde k uzavření dílčí smlouvy o poskytování Služeb (dále jen „Smlouva“).
2.2 VOP tvoří nedílnou součást každé Rámcové smlouvy a Smlouvy.
2.3 K využívání TinG je Zákazník povinen se registrovat a vytvořit si tak svůj zákaznický účet, prostřednictvím kterého následně realizuje své Objednávky.
2.4 Objednávku je možné učinit způsoby uvedenými na stránce www.tingbrno.cz nebo prostřednictvím uvedeného telefonního čísla (SMS, telefonát) nebo emailem na emailovou adresu info@tingbrno.cz
2.5  Po provedení Objednávky Zákazníkem, potvrdí Provozovatel přijetí Objednávky a sdělí Zákazníkovi termín dodání Služby a maximální cenu objednané Služby. Konečná cena Služby bude zákazníkovi sdělena současně s oznámením o provedení Služby. Konečná cena nesmí překročit maximální cenu sdělenou Zákazníkovi v potvrzení o přijetí Objednávky dle tohoto odstavce.
2.6 K uzavření Smlouvy dochází v okamžiku, kdy Zákazník sdělí Provozovateli svůj souhlas s navrženým termínem plnění a maximální cenou Služby.  
2.7 Do potvrzení Objednávky dle čl. 2.6 VOP má Zákazník právo svou Objednávku zrušit, přičemž oznámení o zrušení Objednávky musí být Poskytovateli doručeno před započetím s poskytováním Služby. Po potvrzení Objednávky dle 2.6 VOP již Zákazník není oprávněn svou Objednávku zrušit a je povinen uhradit cenu za objednané Služby; již uhrazená cena za Službu nebude Zákazníkovi vrácena. Objednávka je závazná ihned po jejím odeslání a není možné jí zrušit postupem dle předchozí věty tohoto článku.
2.8 Pokud (i) dojde ke zrušení Objednávky Zákazníka v souladu s čl. 2.7 VOP věta první, a (ii) cena za objednané Služby byla již odečtena z platební karty Zákazníka, vrátí Provozovatel cenu za objednané Služby v plné výši na příslušný účet Zákazníka, a to nejpozději do 14 dnů.
2.9 Zákazník nemá právní nárok na potvrzení své Objednávky a poskytnutí Služby.
2.10 Zákazník se zavazuje cenu za objednané Služby uhradit prostřednictvím platební karty nebo bankovním převodem.
2.11  V případě, že Zákazník neumožní automatickou platbu platební kartou dle čl. 2.18 VOP, je Zákazník povinen uhradit cenu za objednanou Službu předem, tj. před poskytnutím Služby.
2.12  S ohledem na povahu Služeb poskytovaných TinG, Zákazník odesláním Objednávky žádá Provozovatele, aby začal s poskytováním Služeb okamžitě, resp. v termínu uvedeném v Objednávce, a Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že není oprávněn od Smlouvy odstoupit od okamžiku potvrzení Objednávky, resp. od odeslání Objednávky v případech postupu dle čl. 2.7 VOP.
2.13 Objednávka Zákazníka musí obsahovat alespoň:
(a)  specifikaci požadované Služby;
(b)  požadovaný termín provedení Služby;  
(d)  údaje o kontaktní osobě, pokud to není Zákazník, včetně telefonického spojení.
2.14 Není-li Objednávka dostatečně určitá, vyzve Poskytovatel Zákazníka k jejímu upřesnění.
2.15 Provozovatel po poskytnutí Služby zašle Zákazníkovi daňový doklad vztahující se k dané Službě (fakturu) na email Zákazníka zadaný při registraci do TinG. Zákazník tímto vyjadřuje svůj souhlas se zasláním pouze elektronického daňového dokladu za poskytnuté Služby.

3. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

3.1 Veškeré nahlížení, včetně registrace do TinG, je bezplatné. Zákazník hradí Poskytovateli pouze cenu za Služby poskytnuté Poskytovatelem. Zákazník dále hradí poplatky dle aktuálního tarifu svého operátora, v případě komunikace prostřednictvím SMS či telefonního hovoru. Zákazník dále hradí cenu za služby dodávané, resp. poskytované třetími osobami.
3.2 Zákazník tímto prohlašuje, že:
(a)  je plně svéprávný k používání TinG;
(b)  veškeré údaje, které poskytuje Provozovateli, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné;
(c)  před zahájením nahlížení TinG se důkladně seznámil s VOP, jejich obsahu zcela rozumí a s VOP souhlasí.
3.3 Zákazník se zavazuje, že:
(a)  nebude používat TinG, pokud by jeho použitím z jeho strany došlo k porušení právních předpisů;
(b)  pokud je mu méně než 18 let, nebude TinG využívat k účelům, u nichž je podmínkou minimální věk 18 let.
3.4 Zákazník je povinen při využívání TinG aktivit poskytovat a udávat pouze pravdivé, úplné a přesné údaje. V případě porušení této povinnosti Provozovatel neodpovídá za fungování Ting aktivit ani za poskytnutí objednané Služby.
3.5 Programové vybavení a další součásti tvořící TinG, včetně fotografií, jsou chráněny autorským právem. Zákazník se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat nebo neoprávněně užít (např. uchovávat, upravovat, šířit) programové vybavení nebo další součásti tvořící TinG 21.století s.r.o a TinG logo.
3.6 Zákazník není oprávněn při používání TinG používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz a fungování TinG aktivit. TinG je možné užívat jen v rozsahu, který je v souladu s jeho účelem a který nepoškozuje Provozovatele či práva třetích osob a není v rozporu s oprávněnými zájmy Provozovatele ani třetích osob, zejména dalších Zákazníků.
3.7 Zákazník se zavazuje využívat TinG aktivity pouze pro svou osobní potřebu a nevyužívat TinG ani žádnou její část pro komerční účely.
3.8 Zákazník není oprávněn používat uživatelské účty jiných Zákazníků.
3.9 Zákazník prohlašuje, že je zákonným držitelem platební karty, kterou využívá k hrazení Služeb poskytnutých Provozovatelem.
3.10 Zákazník si je vědom toho, že kliknutím na některé odkazy v rámci TinG může dojít k opuštění webových stránek www.tingbrno.cz a k přesměrování na webové stránky jiného subjektu než Provozovatele a/nebo do jiné mobilní aplikace (např. platební brána).
3.11 Zákazník je odpovědný za veškerou újmu, kterou způsobí Provozovateli nebo třetí osobě, na základě neoprávněného užití TinG a jejich aktivit.

4. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

4.1 Provozovatel prohlašuje a Zákazník bere na vědomí, že tyto VOP jsou určeny pro Objednávky Služeb spotřebitelem, tj. jsou určeny výhradně pro tzv. spotřebitelské smlouvy dle ust. § 1810 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „OZ“).
4.2 Zákazník je oprávněn Služby reklamovat písemným oznámením odeslaným elektronicky na adresu info@tingbrno.cz nebo písemně na adresu sídla Provozovatele. K reklamaci je nutné přiložit doklad o poskytnutí Služby.
4.3 Zákazník je povinen reklamovat poskytnuté Služby u Provozovatele bez zbytečného odkladu poté, co měl možnost vadu zjistit, avšak nejdéle do 6 měsíců od poskytnutí Služby.
4.4 Zákazníci se mohou obrátit se stížností na Českou obchodní inspekci (www.coi.cz), orgán státního dozoru pro oblast ochrany spotřebitele.

5. PRÁVA A POVINNOSTI PROVOZOVATELE

5.1 Provozovatel vynaloží veškeré úsilí k tomu, aby objednané Služby byly Zákazníkovi poskytnuty v termínu stanoveném Zákazníkem v Objednávce.
5.2 V případě, že Zákazník nebyl spokojen s poskytnutou Službou a tuto skutečnost, společně s odůvodněním, písemně sdělí Provozovateli prostřednictvím kontaktů uvedených na www.tingbrno.cz, a Provozovatel uzná oprávněné pochybení, bude mu předmětná Služba poskytnuta bezplatně. V případě, že cena za objednané Služby již byla uhrazena, vrátí Provozovatel cenu za objednané Služby v plné výši Zákazníkovi, a to nejpozději do 14 dnů ode dne řádného uplatnění reklamace.
5.3 V případě, že má Provozovatel důvodné podezření, že Zákazník užil či užívá TinG v rozporu s podmínkami užívání TinG, a to zejména pokud neoprávněně využil postup dle čl. 5.2 výše, má Provozovatel právo odstoupit od Rámcové smlouvy a zrušit zákaznický účet příslušného Zákazníka.
5.4 Provozovatel nezaručuje neomezený přístup na webové stránky www.tingbrno.cz
5.5 Provozovatel nenese odpovědnost za škody způsobené vyšší mocí ani za výpadky TinG.
5.6 Provozovatel neodpovídá za služby poskytované třetími stranami (tj. subjekty odlišnými od Provozovatele), a to včetně provozovatelů platebních systémů nebo doručovatelů (kurýrů), kteří nejsou ve smluvním vztahu s Provozovatelem, ani za jakékoli následky jejich jednání, či práva a povinnosti s těmito službami spojené.
5.7 Provozovatel neodpovídá za nezávadnost a bezpečnost webových stránek www.tingbrno.cz a/nebo mobilních operátorů. Provozovatel neodpovídá Zákazníkovi za škodu vzniklou při používání TinG aktivit, včetně škody při stahování obsahu z webových stránek www.tingbrno.cz a nebo, škody vzniklé přerušením provozu nebo poruchou webových stránek www.tingbrno.cz , škody způsobené viry a/nebo ve spojení se ztrátou dat Zákazníka.
5.8 Provozovatel nenese odpovědnost za škodu vzniklou Zákazníkovi v důsledku zásahů třetích osob do webových stránek www.tingbrno.cz nebo v důsledku užití TinG v rozporu s jejím určením nebo v důsledku neoprávněného přístupu k přenosům a datům Zákazníka.
5.9 Provozovatel je oprávněn neustále a kdykoliv monitorovat obsah webových stránek www.tingbrno.cz,k čemuž je oprávněn využívat i jakékoliv služby třetích stran.
5.10 Provozovatel je oprávněn kdykoliv omezit nebo ukončit přístup Zákazníka nebo s okamžitou účinností vypovědět Rámcovou smlouvu uzavřenou se Zákazníkem.

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.1 Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti s používáním TinG se řídí právním řádem České republiky. V případě, že by právní vztah vznikající na základě nebo v souvislosti s používáním TinG obsahoval mezinárodní (zahraniční) prvek, pak smluvní strany sjednávají, že vztah se řídí právním řádem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva Zákazníka, jakožto spotřebitele, vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
6.2 Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení VOP neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.
6.3 Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s používáním TinG musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, případně osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Zákazníkovi je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou Zákazníkem v registračním dotazníku. Zpráva je v případě doručování elektronickou poštou považována za doručenou okamžikem přijetí na server příchozí pošty. Zpráva doručovaná osobně nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je považována za přijatou převzetím zásilky adresátem, případně odepřením převzetí zásilky adresátem. V případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je zásilka považovaná za doručenou rovněž uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.
6.4 Tyto VOP nabývají účinnosti den následující po zveřejnění, není-li výslovně uveden den pozdější.

Tyto VOP nabývají účinnosti dne 1. 2. 2019
V Brně dne 1. 2. 2019